Rezultatul concursului pentru ocuparea functiei de asistent medical

 

Posturi vacante 2019
IMSP Spitalul raional Cimișlia anunță concurs pentru ocuparea locurilor de munca vacante.
Funcțiile:
 

Nr. Denumirea funcției pentru concurs Nr. de unități vacante
1 Medic radiolog / imagist secția radiologie 2
2 Medic endocrinolog secția consultativă 1
3 Medic internist secția consultativă 2
4 Medic internist secția terapie generală 2
5 Medic laborant laborator  1
6 Medic obstetrician-ginecolog secția consultativă 1
7 Asistent medical spitalul raional 5
8 Moașă secția obstetrică și ginecologie 4
9 Felceri laboranți laborator 2
10 Medic anesteziolog - reanimatolog secția ATI 1
11 Medic diagnostic funcțional cabinetul diagnostic funcțional 1
12 Medic morfopatolog serviciul morfologic 1
13 Medic pediatru sectia pediatrie 1
14 Medic infectionist secția boli contagioase 1
15 Medic reabilitolog secția reabilitare 2
16 Tehnician radiolog secția radiologie 1
17 Medic Cardiolog secția terapie generala 1
18 Medic Sectia transfuzie singelui Sectia de transfuzie a singelui 1
19 Medic narcolog Sectia consultativa 1
20 Medic urgentist UPU 4
21 Medic oftalmolog Sectia consultativa 1
22 Medic chirurg Sectia chirurgie 2
23 Medic traumatolog Sectia chirurgie 1
24 Medic oncolog Sectia consultativa 1
25 Farmacist Farmacia spitalului 1

 

Alt personal

1. Bioinginer - 1
2. Specialist în securitatea și sănătatea muncii - 1
3. Infirmiere - 3
4. Bucatar - 1
5. Lacatus instalator tehnica sanitara - 1
6. Inspector apararea civila si Situatii Exceptionale - 1
7. Economist - contabil (studii superioare) - 1


tel. 0241 22391, cab 82, Olărescu Lilia

Instituţia oferă tinerilor specialişti:


1. Cămin
2. La salariu de bază cumulări
În temeiul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1345 din 30 noiembrie 2007 "Cu privire la acordarea facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice" tinerilor specialişti cu studii medicale, care s-au angajat la lucru îndată după repartizarea Ministerului Sănătăţii li se alocă facilităţi:
• Indemnizaţie unică în mărime de 30 mii lei pentru medici și 24 mii lei pentru specialisti cu studii medii speciale, care se achită cîte 6 mii lei după expirarea primei luni şi ulterior la finele fiecărui an de activitate.
• Compensaţie lunară a costului a 30 kw de energie electrică şi compensarea anuală a costului unui metru cub de lemne şi a unei tone de cărbuni, inclusiv în cazul încălzirei cu gaze.
Cerinţele faţă de candidaţi
Condiţii generale:
• deţine cetăţenia Republicii Moldova;
· deţine cetăţenia altor state,dar domiciliu în RM şi permis de lucru în RM;
· posedă limba romană scris şi vorbit;
· sînt în capacitate deplină de exerciţiu;
· au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţii medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
· nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni, incompatibilă exercitarea funcţiei;
· cunoaşte şi utilizează calculatorul;
· îndeplinesc condiţile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
· îndeplinesc condiţile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.
Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea postului vacant sînt stabilite în FIŞA postului.
Dosarul candidatului va include:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
d) copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, dupăcaz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
e) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care, să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g) curriculum vitae;
h) copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
i) două referinţe de la locurile anterioare de lucru.

Dosarele vor fi recepţionate direct pînă la ora 17.00, la adresa MD 4100, or.Cimişlia, str.Alexandru cel Bun nr.135, clădirea policlinicii, etajul IV , administrația